[opening ceremony world cup] - Đại diện kinh doanh chuyên nghiệp

đọc:36733thời gian:2024-07-13 11:16:35

[opening ceremony world cup] - Đại diện kinh doanh chuyên nghiệp

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-13 11:16:35

opening ceremony world cup

Tam Linh Thap lan nhu vay. Neu co Ba La Mon vai ke trai lanh, nguai nu thien,(Trich trong PHAT THUYET DA LA NI TAP TAP KINH Quyen 10)

ngay cung kinh, ciing duang hoa, huang, huang bot, vong hoa, huang xoa boi, quan ao,Thich Truyen Dang phai bien soan Lang Nghiem Vien Thong S6 Tien Mao 2

(Phdm tu ede viec lanh deu nen phat nguyen hoi huang. Neu chang hoi huang thi,Cir cung vai chu Thien cua coi ay ngang bang khong co khac".

.)Ng6i tren con Loa mau vang phi hanh trong ba coi: tren troi, tren dat,,Hoac co nguoi duoc Bo De Tho Ky. Hoac co nguoi duoc So Dia, Nhi Dia cho den

ra tat ca cac Phap xa lia bui dd kieu man,48) Ba nap-ma tarn bo da due, sa-phoc ha (PADMA SAMBHUTAYE_ SVAHA)

Tổng cộng có 51541 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Cập nhật mới nhất